Maak de ezels los

En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had; Mattheüs 21:1-6 HSV‬

Wij zijn als de ezel in dit verhaal. We waren vastgebonden totdat Jezus zei: laat haar gaan! Ik heb haar nodig!

Wanneer deze woorden klinken vanuit Jezus, heeft verzetten geen zin. Zijn plan staat vast en Zijn woord maakt de ezel los.

Zoals Jezus op de ezel zat, zo is Zijn aanwezigheid op ons. Om de dorpen en steden in te gaan en Hem te brengen waar Hij Zijn wil.

Deze opdracht van Jezus klinkt nog steeds iedere dag: maak de ezels los en breng ze bij Mij want Ik heb ze nodig.

Doe de wil van Jezus, maak ezels los en breng ze bij Hem.

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Jes 61:1