Maak de ezels los

Deze opdracht van Jezus klinkt nog steeds iedere dag: maak de ezels los en breng ze bij Mij want Ik heb ze nodig

En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had;

Mattheüs 21:1-6 HSV‬

Wij zijn als de ezel in dit verhaal. We waren vastgebonden totdat Jezus zei: laat haar gaan! Ik heb haar nodig!

Wanneer deze woorden klinken vanuit Jezus, heeft verzetten geen zin. Zijn plan staat vast en Zijn woord maakt de ezel los.

Zoals Jezus op de ezel zat, zo is Zijn aanwezigheid op ons. Om de dorpen en steden in te gaan en Hem te brengen waar Hij Zijn wil.

Deze opdracht van Jezus klinkt nog steeds iedere dag: maak de ezels los en breng ze bij Mij want Ik heb ze nodig.

Doe de wil van Jezus, maak ezels los en breng ze bij Hem.

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Jes 61:1
[13:34, 16-04-2024] Dite: Rondom de kruisiging en opstanding van Jezus laat God niks aan het toeval over. God had écht een perfect plan wat van A tot Z vervuld werd door Zijn Zoon. Eén van die dingen rondom deze dagen heb je misschien nog niet opgemerkt.

Het gaat over het getal 3. Veel specifieke gebeurtenissen rondom het lijden, sterven en opstaan van Jezus gebeurt in drieën.

Kijk even mee: Jezus bid drie keer in de tuin van Gethsemane. Hij wordt drie keer verloochend door Petrus nadat de haan kraait. Pilatus vraagt drie keer wat het oordeel moet zijn over Jezus. Hij hangt aan een kruis met twee moordenaars wat totaal drie kruizen maakt. Er hangt een bordje boven het hoofd van Jezus met daarop in drie talen: Koning der Joden. Voordat Jezus sterft, wordt het drie uur donker. Na drie dagen vult Gods levensadem de longen van Jezus en staat Hij op als Koning der Koningen en eeuwige Overwinnaar. 

Opvallend vind je niet? En dit is nog niet eens alles. Omdat we weten dat God nooit iets zomaar doet, wil Hij ons iets zeggen door het getal drie tijdens deze gebeurtenis. Drie is het getal van Gods volheid. Juist het woord “goddelijke volheid” is drie keer genoemd in de oorspronkelijke Bijbel (kol.2:9,efe.3:19,efe.4:13) God is Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie Enige God. Wanneer God het getal drie gebruikt zegt Hij: Hier is niks aan toe te voegen, dit is volledig en compleet.

Dit is volmaakt!

Jezus is het volmaakte en perfecte offer Lam wat alle zonden van de hele wereld op Zich nam en meenam in het graf. Hij stond op en overwon daarmee elke zonde, iedere schuld, alle ziekte en vloek en overwon de dood. Daarmee is Jezus lijden, sterven en opstanding volmaakt en heeft Hij alles maar dan ook alles overwonnen.

Het is volbracht!

Oordeel volledig gedragen.
Zonde volledig betaald.
Strijd volledig gewonnen.

Oh may we never loose the wonder